Landbouw

Enkel grondgebonden teelten kunnen nog in landbouwgebied

Grote serres van meerdere ha voor teelten op substraat horen niet echt thuis in landbouwgebied. Veel van die serres zijn bovendien warmtekrachtcentrales. Dergelijke bedrijven zorgen dat de landbouwgrond heel duur wordt voor kleine landbouwers. Reserveer de goede landbouwgrond in Vlaanderen voor grondgebonden teelten, liefst bio en kleinschalig met lokale verkoop. Geef kleinere landbouwbedrijven hierdoor terug de kans om te overleven. De grote diversiteit aan teelten, het niet gebruiken van herbicides en pesticides komen de natuur ten goede. Dergelijke bedrijven zijn ook beter te motiveren om houtkanten of voedselbosjes aan te planten.

Vlaanderen is zeer dicht bevolkt en sterk verhard. Daardoor worstelen we met heel wat problemen zoals waterschaarste, overstromingsgevaar, chronisch tekort aan open ruimte, verlies aan biodiversiteit ... Telkens we natuurgebieden willen laten groeien of verbinden wordt er gekeken naar landbouwzones die kunnen worden omgezet naar natuurgebieden. Lokale voedselproductie is in het dichtbevolkte Vlaanderen echter een must. Dus moeten we proberen overheden te motiveren om ook industriezones en woon(uitbreidingszones) om te zetten naar natuur. Zeker moeten we erover waken dat landbouwgebieden zoveel mogelijk voor landgebonden landbouw worden gebruikt. Serres, varkensstallen, kippenstallen ... zijn vormen van landbouw die op verhardingen gebeuren. Misschien moeten we dat durven inplanten in industriezones. Dit vraagt een hele switch in de ruimtelijke ordening maar kan zorgen dat we meer open ruimte overhouden en dat de voedselproductie natuurvriendelijker wordt.
Reacties
  • Walter D

    ongeveer 2 weken geleden

    Serres hebben ons geleerd dat het de bomen zijn die we echt niet op substraat kunnen telen omdat ze diep en breed genoeg moeten kunnen wortelen en daardoor zelf voor substraat zorgen. Voornamelijk voor bomen hebben we "landbouwgrond" nodig (!). Bossen spelen een enorme rol in de waterhuishouding op aarde en zorgen spontaan voor leven in hun bodem ... als je ze maar genoeg tijd geeft. De waterproblematiek is de echte klimaatproblematiek want al het zoet water vloeit spontaan naar zee. Zoet water is noodzakelijk voor veel levensvormen die ons dierbaar zijn. Bossen helpen ons te denken in volumes (zoals in de permacultuur, de voedselbossen, de boslandbouw maar ook in de vertikale voedselproductie in de stad die allemaal vormen zijn van het denken in volumes). We kunnen leren om het volume dat leven produceert te verhogen want het leven is uitbundig en gul van zodra het een beetje water en licht krijgt. Alle levensvormen moeten iets oogsten om te leven. Slechts sommige elementen van dat leven zijn te oogsten voor de mens, dat moeten we ook leren en daarom moet het leven zo uitgebreid aanwezig zijn in vele vormen. Pas dan heeft het zin te spreken over landbouw en over oogsten. Dat waren we helaas uit het oog verloren sinds de eerste landbouwrevolutie 10000 jaar geleden die, niet toevallig, op het vruchtbaar substraat van een rijk en heel uitgebreid rivierengebied ontstond ...